Displaying items by tag: had kifayah

Dasar penentuan kadar amaun bagi setiap kategori dalam Had Kifayah ditentukan berdasarkan pendekatan Pertenghan atau Sederhana (al I'tidal wa al Tawazun) atau disebut didalam Maqasid Syariah sebagai Hajiyat (keperluan) dengan mengambil kira semua lapisan masyarakat di negeri Pahang termasuk latar belakang demografi dan tahap keperluan asas bersasarkan kepada beberapa rujukan utama negara dan dunia sebagai contoh COICOP oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), harga barangan semasa dan PGK oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) dan dijadikan sebagai satu garis panduan untuk dijadikan  perkiraan dalam Had Kifayah yang perlu dipatuhi.

Published in soalan lazim

Perbezaan ini wujud disebabkan penentuan kadar Had Kifayah di setiap negeri adalah berbeza antara satu sama lain.

Published in soalan lazim

Penetapan kadar amaun bagi setiap kategori Had Kifayah di negeri Pahang ditentukan melalui kaedah kajian perpustakaan dan lapangan dengan mengambil kira perbelanjaan keperluan asasi yang merangkumi 9 item keperluan asasi pada masa kini.

Published in soalan lazim

Tolakan Had Kifayah digunapakai dalam kiraan Zakat Pendapatan kerana ianya adalah penilaian terbaik dalam menentukan keperluan lengkap bagi menjamin kelansungan hidup seseorang individu dan mereka yang berada di bawah tangunggannya dan ianya juga bertetapan dengan keperluan dan kehendak Syara’.

Published in soalan lazim

Tolakan Had Kifayah terdiri daripada 2 komponen iaitu komponen Kategori dan komponen Item

Kategori Had Kifayah yang terbahagi kepada 4 kategori iaitu

 1. Diri Sendiri samada (bujang atau berkahwin)
 2. Pasangan
 3. Anak 7 tahun ke atas
 4. Anak 0-6 tahun

Item Had Kifayah yang terbahagi kepada 9 item iaitu :

 1. Makanan
 2. Kediaman
 3. Pakaian
 4. Utiliti
 5. Pengangkutan
 6. Kesihatan
 7. Komunikasi
 8. Pendidikan
 9. Saraan Moden
Published in soalan lazim
© 2019 PUSAT KUTIPAN ZAKAT PAHANG