Displaying items by tag: zakat pendapatan

Perbezaan ini wujud disebabkan penentuan kadar Had Kifayah di setiap negeri adalah berbeza antara satu sama lain.

Published in soalan lazim

Tolakan Had Kifayah digunapakai dalam kiraan Zakat Pendapatan kerana ianya adalah penilaian terbaik dalam menentukan keperluan lengkap bagi menjamin kelansungan hidup seseorang individu dan mereka yang berada di bawah tangunggannya dan ianya juga bertetapan dengan keperluan dan kehendak Syara’.

Published in soalan lazim
Monday, 15 October 2018 03:33

Bagaimanakah cara pengiraan Zakat Pendapatan?

Terdapat dua kaedah yang boleh digunakan untuk mengira Zakat Pendapatan samada berdasarkan Tolakan Had Kifayah atau tanpa tolakan Had Kifayah. Kaedah berdasarkan kepada Tolakan Had Kifayah bermaksud pendapatan dari semua sumber dalam setahun ditolak dengan tolakan Had Kifayah dalam tempoh satu tahun, di darab dengan 2.5%. Manakala keadah Tanpa Tolakan pula adalah pendapatan dari semua sumber dalam tempoh satu tahun di darab dengan 2.5%.

Published in soalan lazim
Monday, 15 October 2018 03:32

Adakah wajib qada' Zakat Pendapatan?

Ya, zakat pendapatan yang masih belum tertunai hendaklah diqada’ oleh individu yang telah layak berzakat tapi tidak melaksanakan kewajipannya.

Published in soalan lazim

Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang  telah memutuskan bahawa Zakat Pendapatan adalah wajib pada tahun 2001.

Manakala Muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan bersetuju bahawa Zakat Pendapatan adalah wajib bagi orang yang layak mengeluarkan zakat pada Jun 1997 lagi.

Published in soalan lazim
Monday, 15 October 2018 03:30

Berapakah kadar zakat pendapatan?

Kadar Zakat Pendapatan adalah sebanyak 2.5% berpandukan kepada kadar zakat emas.

Mengapa kadar zakat pendapatan hanya sebanyak 2.5%?

Kadar zakat pendapatan sebanyak 2.5% adalah berpandukan kepada kadar zakat emas. Ini kerana gaji dan pendapatan yang diterima dalam bentuk mata wang atau nilaian  wang.

Published in soalan lazim

Tidak wajib zakat kerana tidak memenuhi syarat wajib zakat iaitu hasil usaha yang baik sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, sabda Rasulullah SAW yang bermaksud : “Allah tidak menerima sebarang sedekah dari sumber yang haram.” . Sebagai contoh sumber haram tersebut adalah seperti hasil wang rasuah, riba, judi dan seumpamanya.

Published in soalan lazim
Monday, 15 October 2018 02:46

Apakah syarat wajib Zakat Pendapatan?

Zakat Pendapatan wajib dikeluarkan apabila cukup syarat-syarat berikut iaitu:

Islam, Merdeka, Cukup Nisab, Cukup Haul, Milik Sempurna dan Hasil Usaha Yang Baik.

Published in soalan lazim
Monday, 15 October 2018 02:39

Apakah pengertian Zakat Pendapatan?

Zakat Pendapatan ialah zakat yang dikenakan ke atas pendapatan atau perolehan yang diperolehi seseorang melalui sumber-sumber yang sah dan halal setelah ditolak Had Kifayah. Pendapatan atau perolehan tersebut adalah :

a. Harta Pendapatan, Gaji, dan Upah

Segala pendapatan yang diperoleh seseorang daripada majikannya hasil daripada usaha atau pekerjaan yang dilakukan untuk majikannya sama ada semasa berkhidmat, selepas berkhidmat atau selepas kematiannya (pencen terbitan).

Contoh; Gaji, Upah, Bonus, Pencen, Insentif, Gratuiti, Dan Lain-lain.

b. Harta Hasil Pekerjaan Bebas

Segala pendapatan yang diperoleh seseorang hasil daripada pekerjaan yang dilakukan atas usaha sendiri tanpa ada kaitan dengan pihak lain dalam bentuk kerja bebas atau perkhidmatan professional.

Contoh; Doktor, Peguam, Kontraktor, Komisen, Arkitek, Royalti Hakcipta, Dan Lain-lain.

c. Harta Hasil Aset Tetap

Harta yang tetap induknya tetapi boleh berkembang dengan mendatangkan pendapatan melalui sewaan atau jualan hasilnya.

Contoh; Hasil sewaan rumah, kenderaan, Hasil ladang getah, Hasil ladang sawit, Hasil pertanian selain padi, Hasil ternakan seperti telur, susu, Dan Lain-lain.

 

Published in soalan lazim

Ya, Zakat Pendapatan adalah wajib sebagaimana yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang tahun 2001 dan berdalilkan firman Allah S.W.T dalam surah al Baqarah yang bermaksud :

“Wahai orang-orang yang beriman! Belanjakanlah (pada jalan Allah) sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya (lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat), padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil yang buruk itu (kalau diberikan kepada kamu), kecuali dengan memejamkan mata padanya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi sentiasa Terpuji.”

dan hadis daripada Abu Musa Asyaa`ri R.A  bahawasanya Nabi SAW bersabda :

“Setiap orang Islam diwajibkan zakat, mereka berkata kepada Rasulullah : Wahai Nabi Allah, kalau kami tidak memiliki harta, bagaimana? Jawab baginda: Berusahalah kamu dengan sepenuh tenaga bagi menyara diri kemudian bayarlah zakat. Mereka berkata lagi : usaha kami tidak berhasil? Jawab baginda: Berilah pertolongan kepada orang yang berhajat. Mereka berkata lagi : Kalau kami tidak berupaya? Sabda baginda: bergiatlah dalam perkara ma’ruf mencegah terjadinya keburukan. Sesungguhnya pekerjaan itu bagi kamu adalah sadaqah (zakat).”

(Riwayat Bukhari dan Nasa’i)

 

Published in soalan lazim
Page 1 of 2
© 2019 PUSAT KUTIPAN ZAKAT PAHANG